DIENSTEN

INTERIMMANAGEMENT

Executie en verankering van de strategie gaat niet vanzelf. Dat vereist een zorgvuldige en gedisciplineerde aanpak. Gedurende een gezamenlijk te bepalen periode zal het  interimmanagement van Tonsultancy nauw betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie. Alle leidinggevenden worden intensief begeleid, getraind en gecoacht en op deze wijze voorbereid op hun belangrijke taak.
Het interimmanagement bestaat uit een (zeer) ervaren interimmanager van Tonsultancy, die met ‘beide voeten in de klei’ staat, om van hieruit de structuur en cultuur aan te reiken die nodig is om de ‘wereld tussen strategie en operatie’ goed te laten functioneren. Iedere dag opnieuw. De interimmanager van Tonsultancy is getraind om de (strategische) doelstellingen in de organisatie te implementeren.

MAIL VOOR INFO OVER INTERIMMANAGEMENT

CULTUURSCAN

Belangrijker nog dan de structuur is de cultuur van een organisatie. Tonsultancy werkt met de ‘3V’s voor teamwork’: veiligheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid. Om de juiste hulp te kunnen bieden is het van belang te weten waar de organisatie staat. Hiervoor heeft Tonsultancy een cultuurscan ontwikkeld. In deze cultuurscan beantwoorden medewerkers 60 vragen, waardoor een eerste beeld van de organisatie ontstaat. Tonsultancy analyseert de uitkomsten, rapporteert en stelt aan de hand van de cultuurscan vast waar welke hulp gewenst of noodzakelijk is. Hierdoor is Tonsultancy in staat gericht actie te nemen.

VRAAG EEN CUlTUURSCAN AAN

TRAINING EN COACHING

Managers en leidinggevenden spelen een cruciale rol bij de operationalisering van de strategie en het bereiken van doelstellingen. Zij geven het goede voorbeeld en zorgen voor juiste stemming binnen het team. Als een team plezier heeft, is werken een genot. Via ‘training en coaching’ neemt Tonsultancy de leidinggevenden mee in het ‘werken met plezier’. Problemen verdwijnen, doelstellingen worden uitdagingen en de samenwerking verbetert. Dit werkplezier straalt uit naar klanten en andere belanghebbenden en is daarmee bepalend voor de wijze waarop de organisatie door de anderen wordt gezien.

BELANGRIJKE TAAK

Tonsultancy ‘training en coaching’, traint en coacht leidinggevenden en begeleidt ze bij deze belangrijke taak.

MEER INFO OVER TRAINING EN COACHING

HULP AS A SERVICE

Vaak stopt de hulp van een consultancybureau na afronding van de opdracht. De organisatie is dan weer volledig op zichzelf aangewezen. Hierdoor kunnen geïmplementeerde oplossingen, processen en werkwijzen verwateren, dat afbreuk doet aan het resultaat op langere termijn. Vooral bij de implementatie en executie van de strategie is dat zeer ongewenst. Juist dan is verankering cruciaal om resultaten op langere termijn te kunnen realiseren en zo de missie van de onderneming waar te kunnen maken.

HAAS-CONCEPT

Om deze reden introduceert Tonsultancy het HAAS-concept: Hulp As A Service. Op basis van een abonnement blijft Tonsultancy hulp bieden, om zo de organisatie de gelegenheid te geven te wennen aan nieuwe structuren, processen, werkwijzen en cultuuraspecten. In het HAAS-concept onderhoudt Tonsultancy ook na afronding van de opdracht contact met de organisatie. Interventies op verschillende niveau’s en het meerdere malen afnemen van de cultuurscan, behoren tot de mogelijkheden.
Met het HAAS-concept brengt Tonsultancy de PDCA-cyclus op gang: Plan, Do, Check, Act. De PDCA-cyclus ondersteunt het continu verbeteren van organisaties.

MAIL VOOR MEER INFO OVER HAAS